AKA elnormous

Dictionary

English–Latvian programming term dictionary

Angļu–latviešu programmēšanas terminu vārdnīca

abstract – abstrakts
accessor – piekļuvējs
address – adrese
algorithm – algoritms
ancestor – priekšteča elements
and – un
antialiasing – gludināšana, kropļojumnovērse
application – lietojumprogramma, lietotne
argument – arguments
array – masīvs
assembler – asamblers

benchmark – etalonuzdevums
big endian
– resngala
binary – binārs, divnieku
bind – saistīt
bit – bits
bitmap – bitkarte
bitwise – bitu
block – bloks
boolean – Būla
branch – zars
buffer – buferis, buferatmiņa
bug – kļūda
byte – baits

cache – kešatmiņa
call – izsaukums
camera – kamera
case – gadījums
chain – ķēde
character – rakstzīme, simbols
child – bērnelements
class – klase
cloud computing – mākoņdatošana, mākoņskaitļošana
code – kods
cohesion – kohēzija, sasaiste
collision – sadursme
comment – komentārs
commit – iesūtīt, iesūtījums
compile – kompilēt
compiler – kompilators
component – komponents
compound – salikts, saliktenis
computer – dators
concatenation – savienošana
conditional – nosacījuma
constant – konstante
constructor – veidotājs
container – konteiners
copy – kopēt
coupling – sapārotība

data – dati
deadlock – strupsaķere
debug – atkļūdot
declaration – deklarācija
declare – deklarēt
decoding – dekodēšana
deepfake – dziļviltojums
default – noklusējums
define – definēt
definition – definīcija
delimiter – norobežotājs
destructor – destruktors
development kit – izstrādes rīkkopa
device – ierīce
digital – ciparu
do – darīt
domain – domēns
driver – draiveris
dump – izmete
dynamic – dinamisks

each – katrs
else – citādi
encapsulated – iekapsulēts
encode – kodēt
engine – dzinējs
entity – entītija
environment – vide
error – kļūda
event – notikums
event handler – notikumu apdarinātājs
exception – izņēmums
exclusive or, xor – izslēdzošais vai
execute – izpildīt
exit – iziet, izeja
expression – izteiksme
extension – paplašinājums

false – nepatiess
file – datne
fix – labojums, labojumfails
fixed point – fiksētais punkts
flag – karodziņš
float – peldošais
floating point – peldošais punkts
flow – plūsma
font – fonts, šrifts
footer – kājene
formal – formāls
framework – satvars
function – funkcija
functional – funkcionāls
fuzzy logic – faziloģika

garbage – drazas
garbage collector – drazu savācējs
generic – ģenerisks
global – globāls
goto – pāreja
gradient – gradients
grammar – gramatika
grid – režģis

hardware – aparatūra
hash – jaucējkods
head – galva, galotne
header – galvene
heap – kaudze
heuristic – heiristika
hexadecimal – heksadecimāls, sešpadsmitnieku
hidden – paslēpts
hook – aizķere

identifier – identifikators
identity – identitāte
if – ja
image – attēls
immutable – nemainīgs
imperative – imperatīvs
implicit – noprotams
incremental – inkrementāls
index – indekss
inheritance – mantošana
inline – iekļauts
input – ievade, ievaddati
instance – instance
instruction – instrukcija
integer – vesels skaitlis
interface – saskarne
interpreter – tulks
invalid – nederīgs
invariant – invariants
iteration – iterācija
iterator – iterators

job – darbs
just in time – tieši laikā

key – atslēga
keyboard – tastatūra
keyword – atslēgvārds

label – iezīme
layer – slānis
lazy loading – atliktā ielāde
level – līmenis
level of detail – detalizācijas pakāpe
library – bibliotēka
link – saite
linked list – saistīts saraksts
linker – saišu redaktors
list – saraksts
literal – literālis
little endian – tiešsecības
load – ielādēt
loader – ielādētājs
local – lokāls
lock – bloķēt
log – žurnāls
logical – loģisks
lookup – pārlūkošana, uzmeklēšana
loop – cikls

machine code – mašīnkods
macro – makro
map – karte
mapping – kartēšana
markup – iezīmēšana
markup language – iezīmēšanas valoda
matrix – matrica
mean – vidējais
memory – atmiņa
memory leak – atmiņas noplūde
meta-data – metadati
method – metode
module – modulis
monad – monāde
moniker – pavārds
mouse – pele
move – pārvietot
multiplayer – daudzspēlētāju
multiprocessing – multiapstrāde
multithreading – vairākpavedienošana
mutable – mainīgs
mutator – mutators
mutex, mutual exclusion – savstarpēja izslēgšana

native – vietējs
natural number – naturāls skaitlis
neighbor – kaimiņelements
nested – ligzdas
nested function – ligzdfunkcija
nested structure – ligzdstruktūra
newline – jaunās rindiņas rakstzīme
node – mezgls
noise – troksnis
not – ne
null – nulle
number – skaitlis

object – objekts
object-oriented – objektorientēts
obfuscation – pieslēpšana
operand – operands
operation – operācija
operator – operators
optimization – optimizācija
or – vai
output – izvade, izvaddati
overflow – pārpilde
overload – pārslodze

package – pakotne
page file – lapošanas fails
page memory – lappušatmiņa
parameter – parametrs
parent – vecākelements
parse – parsēt
partitioning – nošķiršana, nodalīšana
pass – padot
paste – ielīmēt
patch – ielāps
path – ceļš
performance – veiktspēja
pick – izdot
pipe – programmkanāls
pipeline – konveijers
pixel – attēla elements, pikselis
platform – platforma
pointer – rādītājs
polymorphism – polimorfisms
pop – izvilkt
portable – portatīvs
postfix – postfikss
predicate – predikāts
prefix – prefikss
primitive – primitīvs
private – privāts
procedural – procedurāls
procedure – procedūra
processing – apstrāde
program – programma
project – projekts
prompt – uzvedne
protected – aizsargāts
protocol – protokols
prototype – prototips
pseudo-random – pseidogadījumu
pseudocode – pseidokods
public – publisks
push – aizgādāt

quality assurance – kvalitātes nodrošināšana
query – vaicājums
queue – rinda

race condition – sacensību nosacījums
random – nejaušs
range – diapazons, vērtību apgabals
read-only – tikai lasāms
real – reāls
record – ieraksts
recursion – rekursija
recursive – rekursīvs
recycle bin – atkritne
reference – atsauce
relational – relāciju
release – izlaišana
reliability – uzticamība
remark – komentārs, piebilde, piezīme
render – atveidot
replica – dublikāts
repository – repozitorijs
request – pieprasījums
return – atgriest
reverse engineering – reversā inženierija
routine – rutīnprogramma
runtime – izpildlaiks

salt – sāls
sandbox – izmēģināšanas vide
scheduler – plānotājs
scheme – shēma
scope – tvērums
screen – ekrāns
screenshot – ekrānuzņēmums
script – skripts
section – sadaļa
seed – sēkla, sākotnējā vērtība
select – atlasīt
selection – atlase
semantics – semantika
semaphore – semafors
server – serveris
service – serviss
set – kopa
shader – ēnotājs
share – kopīgot
shared data – koplietojami dati
shared memory – koplietojama atmiņa
shell – čaula
shift – pārbīde
sibling – brāļa elements
singleplayer – vienspēlētāja
socket – ligzda
software – programmatūra
sort – kārtot
source – avots
source code – pirmkods
space – telpa, atstarpe
spam – mēstule
stack – steks
statement – priekšraksts
static – statisks
stream – straume, straumēt
string – virkne
structure – struktūra
stub – aizbāznis
subprogram – apakšprogramma
subtype – apakštips
supervisor – uzraudzītājs
switch – slēdzis
syntax – sintakse

table – tabula
tag – atzīme
tail – aste
task – uzdevums
template – veidne
ternary – ternārs, trijnieku
texel – tekselis
texture – tekstūra
then – tad
thread – pavediens
time stamp – laika zīmogs
token – daļiņa, marķieris
trap – slazds
tree – koks
true – patiess
truncate – saīsināt
trunk – stumbrs
tupla – kortežs
type – tips

unary – unārs, vienvietīgs
undefined – nedefinēts
underflow – izzude
unit – vienība
unit test – vienību tests
unsigned – bez zīmes
usability – lietojamība
user – lietotājs

value – vērtība
variable – mainīgais
vector – vektors
versioning – versijpārvaldība
vertex – virsotne
virtual – virtuāls
void – tukšums

web – tīmeklis
while – kamēr
widening – paplašināšana
widget – logrīks
word – vārds
word wrap – vārdu aplaušana
workaround – aprisinājums
workload – darba slodze
workspace – darbvieta
wraparound – apliekšana
wrapper – apvalks
write-only – tikai rakstāms

zip file – tilpdatne
zoom – tālummaiņa